Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited

साधारण शेयर खरिद दरखास्त फाराम

दरखास्त फारमका साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु:

  • आवेदकको हालसालै खिचिएको फोटो
  • आवेदन गर्ने शेयर संख्या अनुसार रु १०० प्रति कित्ता शेयरले गुणन गर्दा हुन आउने रकम जम्मा भौचर
    (एक आवेदकले न्युनतम ५० कित्ता देखी अधिकतम ४०० कित्ता आवेदन गर्न सकिने )
  • आवेदकको दस्तखत
  • आवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (नाबालक आवेदक बाहेकका सबै आवेदकले अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्ने )

यस अतिरिक्त आवेदकले तल उल्लेख भए अनुरुपका थप कागजातहरु पनि संलग्न गर्नुपर्नेछ

नाबालकको हकमा

अन्य जिल्ला बाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भई सन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानिय बासिन्दा सँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका महिलाहरुको हकमा

अन्य जिल्ला बाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मिति २०७८/०१/१३ वा सो भन्दा अगाडि बसाई सराई गरिआएका व्यक्तिहरुको हकमा


सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बासिन्दाको लागि निष्कासन गरिएको शेयर आवेदन दिन योग्य आवेदकहरु :

माथि उल्लेख भएका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बासिन्दा भएपनि निम्न लिखित बासिन्दा यस निष्कासनमा आवेदन दिन अयोग्य रहनेछन्ः

दरखास्त फारमसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट जारी नागरिकता प्रमाणपत्रको हकमा

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नभएको तर स्थानिय बासिन्दाको रुपमा आवेदन दिन पाउनेको हकमा


स्थानिय बासिन्दाको उद्घोषण

तल उल्लेखित दुई मध्ये कुन वर्गिकरणमा पर्नुहुन्छ, कृपया कुनै एकमा चिन्ह लगाउनुहोस् ।

Copyright © Global IME Capital Limited 2021 All rights reserved.